REGLEMENT AFDELINGSWEDSTRIJD 2018

REGLEMENT AFDELINGSWEDSTRIJD 2018


1.   ALGEMEEN

De Afdelingswedstrijd is een individuele wedstrijd voor de leden van de Fotobond afdeling Twente.
Aan de wedstrijd is tevens een clubklassement verbonden.

2.   DEELNAME
Deelname aan deze wedstrijd staat open voor fotografen, lid van een fotoclub die aangesloten is bij de Fotobond afdeling Twente en voor individuele leden van de Fotobond woonachtig in het gebied van de afdeling Twente.

3.   SAMENSTELLING INZENDING
Elke fotograaf mag 1 foto insturen. Er wordt recent werk verwacht.

4.   INZENDEN FOTO
De foto’s worden door de fotoclub verzameld en ingestuurd in daarvoor bestemde dozen (*. (zoals voor de BFW). De foto’s dienen uiterlijk op de dag van de sluitingsdatum aanwezig te zijn bij een van de bestuursleden. Sluitingsdatum is 1 november 2018. De inzending moet zijn samengesteld uit zwartwit- en/of kleurenfoto’s. Wanneer een club tenminste 6 foto’s heeft ingezonden dan nemen zij automatisch deel aan het clubklassement.


Inzendeisen

⇒  Op de achterzijde van de foto moet naam van de maker en bondslidmaatschapsnummer zijn vermeld.
⇒  Het moet duidelijk zijn wat de bovenkant van de foto is (belangrijk bij abstract werk).
⇒  Standaard moet de foto opgeplakt en in een passe-partout van 40 x 50cm ingestuurd worden.
⇒  Het passe-partout mag vervallen, maar dan moet de afmeting van de foto ook 40 x 50 cm zijn.

De foto dient dan uitsluitend opgeplakt te zijn op karton of kunststof met een maximale dikte van 5 mm en wel zodanig dat hij ingelijst kan worden in een wissellijst met de afmetingen 40 x 50 cm.

Foto’s die niet voldoen aan de gestelde maatvoering en opplakeisen kunnen geweigerd worden.

De ingezonden foto’s mogen slechts eenmalig worden ingezonden naar een wedstrijd van de afdeling Twente t.w. FotoRegionaal | Twente Online | Afdelingswedstrijd. Tevens dienen de foto’s per clubdigitaal te worden aangeleverd via We Transfer aan fotoregionaal@gmail.com. Deze digitale versie wordt niet voor de jurering gebruikt, maar dient voor de openbare bespreking.


Kwaliteitseisen

⇒  Kleurruimte sRGB
⇒  JPEG, maximale kwaliteit
⇒  Formaat: langste zijde 2000 pixels | maximaal 3 MB

De naam van het digitale bestand moet opgebouwd zijn uit: naam fotograaf + bondslidmaatschaps nummer (bv. Pietpaaltjes 0535123). De digitale bestanden dienen uiterlijk 1 november verstuurd te zijn.


5.   JURY
Door het afdelingsbestuur wordt een jury aangesteld van drie personen. Bovendien wordt een lid van het afdelingsbestuur aangesteld als voorzitter van de jury zonder stemrecht. Dit jurylid neemt niet deel aan de wedstrijd.

6.   BEOORDELING
De juryleden beoordelen foto’s op basis van inhoud, technische kwaliteiten en presentatie met een cijfer van 1 t/m 10. Hierbij hebben de cijfers de volgende betekenis; 1=zeer slecht, 2=slecht, 3=ruim onvoldoende, 4=onvoldoende, 5=matig, 6=voldoende, 7=ruim voldoende, 8=goed, 9=zeer goed en 10=uitstekend. Het totaal aantal punten per foto bepaalt de rangorde voor de individuele wedstrijd. Het totaal aantal punten van de 6 hoogst gewaardeerde foto’s per club, bepaalt de rangorde voor de clubklassering. Bij gelijk eindigende foto`s in het individuele klassement wordt de rangorde van de drie hoogst geëindigde foto’s bepaald door de jury. Bij gelijk eindigende collecties in het clubklassement wordt de rangorde bepaald door het gemiddeld puntentotaal van de gehele inzending van die clubs.

7. PRIJZEN + DE TWENTE CAMERA
De fotograaf van de beste foto ontvangt een wisselbokaal “DE TWENTE CAMERA” Dit is een jaarlijkse wisselprijs. De fotografen van de drie foto`s eindigende op de plaatsen 1, 2 en 3 ontvangen een certificaat. De drie clubs eindigend op de plaatsen 1, 2 en 3 ontvangen eveneens een certificaat. De foto’s met het puntenaantal van 27 en hoger wordt een sticker “Uitstekend” toegewezen. Foto’s met het puntenaantal van 25 t/m 26 wordt een sticker “Zeer goed” toegewezen. Foto’s met het puntenaantal 23 t/m 24 wordt een sticker “Goed” toegewezen. Dit alles naar het oordeel van de jury.

8.   UITSLAG
De uitslag wordt op de openbare bespreking van de ingezonden foto’s, enkele dagen na de jurering, bekendgemaakt. Tevens wordt de uitslag gepubliceerd op de website van de Afdeling Twente.

9.   PUBLICATIERECHT/AUTEURSRECHTEN
De fotografen dienen de auteursrechten van de ingezonden fotowerken te bezitten en dienen de Fotobond afdeling Twente en/of de organisatoren te vrijwaren van elke eventuele aanspraak door derden. De Fotobond afdeling Twente zal de werken alleen gebruiken in het kader van deze wedstrijd. Voor publicatie van de gehele of gedeeltelijke collectie verlenen de auteurs toestemming zonder enige vergoeding. Bij publicatie zal naamsvermelding plaats vinden. Uit de beste foto’s kan een collectie worden samengesteld ten behoeve van een tentoonstelling. Het afdelingsbestuur beslist welke foto`s worden geëxposeerd. De Fotobond afdeling Twente draagt er zorg voor dat het overige ingezonden werken zo spoedig mogelijk worden teruggezonden naar de club.

10.   ZORG
Aan de ingezonden werken zal de uiterste zorg worden besteed, maar de organisatoren wijzen alle verantwoordelijkheid van de hand ingeval van verlies, diefstal en/of beschadiging bij inzending, vervoer en terugzending.

11.   SLOTBEPALING.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het afdelingsbestuur.

Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen en is van kracht vanaf 2017.

(*  dozen zijn te koop bij de secretaris Herman Nijhuis


Terug naar de startpagina