REGLEMENT FOTOREGIONAAL 2023

 1. ALGEMEEN
  Foto Regionaal is een digitale wedstrijd voor de leden van de Fotobond afdeling Twente.
 2. DEELNAME
  Deelname aan deze fotowedstrijd staat open voor fotografen, lid van een fotoclub die aangesloten is bij de Fotobond afdeling Twente en voor individuele leden van de Fotobond woonachtig in het gebied van de afdeling Twente. Clubleden die niet lid zijn van de landelijke Fotobond mogen tegen een vergoeding van Eu. 5,– deelnemen aan deze wedstrijd. Zij kunnen bij winst niet worden genomineerd voor de Salon Fotonationaal.
 3. SAMENSTELLING INZENDING
  Elke fotograaf mag een serie van 5 foto’s insturen. Het onderwerp is vrij, maar de collectie dient een samenhang te vertonen of een serie te vormen. Er wordt recent werk verwacht.

  Kwaliteitseisen:
  De digitale bestanden moeten als volgt worden aangeleverd: in de beste kwaliteit, in een zo hoog mogelijke resolutie: langste zijde 2000 pixels met een maximale grootte van 4 MB.
  Kleurruimte: sRGB. JPEG: maximale kwaliteit.
  Foto’s die niet voldoen aan de gestelde maatvoering kunnen worden geweigerd.
 4. INZENDEN FOTO’S
  De naam van de digitale bestanden moet zijn opgebouwd uit: naam fotograaf + presentatie volgorde. In een email dienen de volgende gegevens te worden vermeld: emailadres, naam fotoclub, en het bondslidmaatschapsnummer van de fotograaf. Een titel voor de serie kan ook worden vermeld. De foto’s dienen uiterlijk op de dag van de sluitingsdatum aanwezig te zijn op het inzendadres. Sluitingsdatum voor inzending is vrijdag 10 maart. Inzendadres: eric@fotoclub-twente.nl De 5 foto’s mogen niet eerder zijn ingezonden naar een wedstrijd van de afdeling Twente van de Fotobond t.w. FotoRegionaal | Twente Online | Afdelingswedstrijd
 5. JURY
  Er wordt een deskundige jury uitgenodigd.
 6. NOMINATIE SALON FOTO NATIONAAL 2023
  Deze wedstrijd wordt mede georganiseerd om een aantal fotografen de kans te geven deel te nemen aan Salon Foto Nationaal (FN). Een aantal hoogst geplaatsten van deze wedstrijd wordt genomineerd voor deelname aanSalon Foto Nationaal. Daarnaast kan een fotograaf waarvan in 2022 zijn/haar serie door de Fotobond is geselecteerd voor Foto Nationaal rechtstreeks door de Fotobond worden genomineerd voor Salon Foto Nationaal 2023. Indien één of meer betrokkenen aangeven geen gebruik te willen maken van een nominatie voor FN, komen automatisch de volgende plaatsen op de uitslaglijst voor deze nominatie in aanmerking.
 7. PUBLICATIERECHT/AUTEURSRECHTEN
  De fotografen dienen de auteursrechten van de ingezonden fotowerken te bezitten en dienen de
  Fotobond afdeling Twente en/of de organisatoren te vrijwaren van elke eventuele aanspraak door derden. De Fotobond afdeling Twente zal de werken alleen gebruiken in het kader van deze wedstrijd. Voor publicatie van de gehele of gedeeltelijke collectie verlenen de auteurs toestemming zonder enige vergoeding. Bij publicatie zal naamsvermelding plaatsvinden.
  Deelnemers aan deze wedstrijd verklaren zich door deelname akkoord met dit reglement.
 8. BESPREKING
  Op zaterdag 15 april om 14.00 uur zal door de jury een bespreking van de inzendingen plaatsvinden in het Stadscentrum Het Parochiehuis – Langestraat 79 – 7491AB Delden.
 9. SLOTBEPALING.
  In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het afdelingsbestuur.

  Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen en is van kracht vanaf 1 januari 2023.